Thursday, January 15, 2015

logo Unesco Serron
logo
 gr-fyrom                                    
                                                                                       Σέρρες, 15/1/2015
                                                                                        Αρ. Πρωτ. 4

                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                  
«DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»                                                                                   
                                                                                                            
                   
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Έχοντας υπόψη:
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης 2εκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΕ 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει 
τον Κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης 2εκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/10.7.07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)» 
το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 
το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α’ 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες διατάξεις» 
Την υπ. αριθμ. 35130/739 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. Β’ 1291/2010) «Αύξηση και ορισμός σε ΕΥΡΩ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 
Το υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
την εγκεκριμένη Φόρμα αίτησης του έργου (Application Form) 
τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Overall Subsidy Contact και Subsidy Contract A) όπως συμφωνήθηκαν μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του ΙΡΑ Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και του Γενικού Επικεφαλής Εταίρου του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο “EARLY CHILDHOOD CARE” 
τους όρους του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας όλων των Εταίρων, καθώς και του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας των Ελλήνων Εταίρων (Overall Partnership Agreement και Partnership Agreement) για την υλοποίηση του του εγκεκριμένου έργου με ακρωνύμιο “EARLY CHILDHOOD CARE”
τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο ΙΡΑ Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 
την Υ.Α. 14023/ ΕΥΘΥ 521 «Σύστημα διαχείρισης και έλεγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΥΠΑΣΥΔ), όπως μετέπειτα τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
το Εγχειρίδιο Οδηγιών Επαληθεύσεων του Ε.Π. Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην ανάθεση, υλοποίηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

Το υπ. αρ. 2 /2013 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  και  ακρωνύμιο «EARLY CHILDHOOD CARE»

Το υπ. αρ. 2/2015 Πρακτικό Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση της δράσης 3.2 «Υλοποίηση εργαστηρίων διατροφής» του προαναφερθέντος έργου 


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση (3) εργαστηρίων διατροφικής αγωγής στο πλαίσιο της Δράσης 3.2- Παροχή προσχολικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών του έργου: στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DELIVER PRE-SCHOOL ALTERNATIVE SERVICES»  ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  «EARLY CHILDHOOD CARE» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ IPA ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2007-2013».
O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί συνοπτική διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο. Η κατακύρωσή του θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα τεχνοοικονομική προσφορά

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού και στα παραρτήματα αυτού τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, ορίζεται η 30/1/2015 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία του Ομίλου UNESCO Σερρών, Ιουστινιανού 19, Σέρρες. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα παραλαμβάνονται.
4. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας λήξης κατάθεσης των προσφορών. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που είναι εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ και που ασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους-μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από Επιτροπή Διενέργειας και Ενστάσεων του Διαγωνισμού (ΕΔΕΔ). Έργο της Επιτροπής θα είναι: η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών και η υποβολή προτάσεων με τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησής τους, καθώς επίσης και η εξέταση των ενστάσεων.
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό περιγράφεται και αναλύεται, στην προκήρυξη και στο παράρτημα αυτής, που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

6. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί για διάστημα 15 ημερών στην επίσημη ιστοσελίδα του Ομίλου ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών www.serresforunesco.org 


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

No comments: